Söktips

När du söker efter material i arkivet måste du använda olika databaser utifrån vilken samling materialet arkiverats i. Det är således inte möjligt att söka igenom hela arkivets bestånd av olika material med en sökning i en databas.

Begränsad sökning

Snabbsökningen söker igenom hela databasen för den arkivsamling du valt. Förstoringsglaset, till vänster om fältet snabbsökning, öppnar begränsad sökning så att du kan välja att enbart söka träffar från exempelvis ett landskap eller en socken.  

Synonymer

De ord som använts för att registrera och beskriva materialet i databasen är de ord som är sökbara. Använd rikligt med synonymer för en utförlig sökning.

Språkbruk 

Vid registreringen har man i beskrivningen ofta använt de ord som förekommer i materialet. Registreringen har skett under nyare tid men de sökbara orden kan bestå av ett åldrat språkbruk. Söker du till exempel efter festseder lönar det sig att också söka på 'gille'. 

Stavningsreformer kan påverka sökningen. En stavningsreform att ha i särskilt beaktande är e-ljudets ändring till 'ä' i många ord som tex 'jern' till 'järn' (1889, SAOL sjätte upplagan). Det tog tid att etablera reformen och dessutom återgick en del ä-stavningar tillbaka till 'e' under 1900-talet. Staden Helsingborg som ändrade stavningen till 'Hälsingborg' 1912 återgick till stavning med 'e' 1971. I Reals databas hittas ännu sökningar enligt stavning med 'ä'.

En felstavning gör att databasen inte hittar sökordet. 

Sökordet 'natt' i databasen hittar alla ord där natt ingår som bestämd form: 'natten', sammansatta ord: 'natthärbärge', 'nattvard', 'nattfrieri' et cetera. 

Att växla mellan singular och plural om det är aktuellt enligt omljudet (vokalbytet) i vissa substantiv exempelvis: 'natt' respektive 'nätter', kan eventuellt ge fler träffar.

Registrering 

Folklivsarkivet registrerar sitt material på sockennamn och stadens namn enligt en äldre ordning, inte nutida kommuner. Här nedan finns kartor till socknar och härader i Skåne.

Karta över socknar (församlingar) i Skåne

Karta över häraderna i Skåne

 

Sökning i manuskriptarkivet

Databasen Real omfattar handlingar i Manuskriptarkivet från arkivets grundande fram till cirka 1960. 'Real' står för Realkatalogen. Den utarbetades på 1930-talet och systematiserar den svenska allmogekulturen före den industriella epoken. Realkatalogen består av rubiker; "realrubiker" under vilka handlingarna ordnades i enlighet med dåvarande forskningssyn. Handlingarnas accessionsnummer antecknades under de realrubriker man systematiserande dem i. Den informationen förvarades på kartotekskort med information om arkivering i kartotek; dåtidens databaser.

 

Nedstående realrubriker förekommer i Real. Observera att om en rubrik består av mer än ett ord måste man kombinationssöka. Det går inte att skriva en rubrik med två eller tre ord i samma sökfält. A. Bebyggelse och bosättning(typologi) (PDF 8 Kb -Nytt fönster) I. Första bebyggelse (s. 2). II. Bygden och bygdelaget (s. 2). III. By och gård (s. 3). IV. Bostaden (s. 3). V. Rågång och hägnad (s. 4). VI. Periodisk bosättning (s. 4). VII. Stad, köping och liknande samhällen (s. 5). VIII. Fornminnen (s. 5).

B. Näringar och hushållning (s. 6) (PDF 37 Kb -Nytt fönster) I. Hushållning i allmänhet (s. 7). II Jakt (s. 7). III. Fiske. (s. 9). IV. Husdjursskötsel (s. 11). V. Jordbruk (s. 17). VI. Skogsbruk (s. 21). VII. Bergsbruk (s. 22). VIII. Slöjd, hantverk, industri (s. 23). IX. Hushåll och levnadssätt (s. 26). C. Samfärdsel och handel (s. 34) (PDF 6 Kb -Nytt fönster) I. Samfärdsel (s.35). II. Handel (s. 36). D. Samhället (Sociologi) (s. 38) (PDF 19 Kb -Nytt fönster) I. By och gård (s. 39). II. Dräktskick (s. 43). III. Samhällsklasser (s.44). IV. Umgängesformer (s. 45). V. Socken och kyrka (s. 46). VI. Härad och tingslag (s. 49). VII. Stad och köping (s.49).IX. Undervisningsväsen (s. 49). X. Rättsväsen (s.50). XI. Skatteväsen (s.51). XII. Militärväsen (s. 51). E. Människan (s. 52) (PDF 22 Kb -Nytt fönster) I. Människans egenskaper (s. 53). Människans liv (s. 54). F. Naturen (s. 68) (PDF 21 Kb -Nytt fönster) I. Himlen och väderleken (s. 69). II. Särskilda naturbildningar (s. 71). III. Växter (s. 73). IV. Djur (s. 74). G. Läkekonst (s. 83) (PDF 26 Kb -Nytt fönster) I. Allmänt om läkekonsten (s. 84) II. Passning av sjuka (s. 84). III. Desinficering (s. 84). IV. Sjukdomsorsak (s. 84). V. Förebyggande åtgärder (s. 84). VI. Diagnostiska åtgärder (s. 85). VII. Symptom (s. 85). VIII. Bot (s. 85). IX. Sjukdomar (s. 87). X. Systematisk indelning (s. 92). XI. Barnsjukdomar (s. 101).

H. Tid och tidsindelning (s. 103) (PDF 17 Kb -Nytt fönster) I. Folktrons och folksedens allmänna former och kategorier (s. 115) (PDF 28 Kb -Nytt fönster) I. Tid (s. 116). II. Rum (s. 116). Gräns, övergång och riktning (s. 116). IV. Participation (s. 117). V. Ödestro (s. 118). Divination (s. 118). VII. Önskningar (s. 122). VIII. Person, makt, liv och själ (s. 122). IX. Makt- och lyckoting (s. 125). X. Magisk teknik och magiska ändamål (127). XI. Tecken, tal och färger (s. 130). XII. Tala och signa (s. 131). XIII. Särskilda förbud och påbud (s. 133). XIV. Fiktion (s. 133). J. Mytologisk tradition (s. 134) (PDF 20 Kb -Nytt fönster) I. Aitiologisk diktning (s. 135). II. Mytologiska väsen (s. 135). III. Naturväsen (s. 137). IV. Övernaturliga djurväsen (s. 143). V. Byggnadsväsen (s. 144). VI. Dragväsen (s. 144). VII. Förvandlade (s. 146). VIII. Syner av olika slag. Hemlighetsfulla röster (s. 147). IX. Platser, byggnader och föremål (s. 147). X. Skatter (s. 148). XI. Syndiga handlingar (s. 148). Eskatologiska föreställningar. (s. 149). K. Historisk tradition (s. 150) (PDF 6 Kb -Nytt fönster) I. Bebyggelsehistoria (s. 151). II Notiser om hednisk kult (s. 151). III. Kyrkokrönika (s. 151). IV. Krig och fejder (s. 151). V. Farsoter, nödår, olyckor (s. 152). VI Personkrönika och personsägner (s. 152). VII. Sägner om städer och samhällen (s. 153). L. Individuella tankar och memorat (s. 154) (PDF 3 Kb -Nytt fönster) Individuella bildningar (s. 155). II. Upplevelser och memorat (s.155). M. Diktning (s. 156) (PDF 10 Kb -Nytt fönster) I. Sagor (s. 157). II. Djurspråk, växters och föremåls tal (s. 157). III. Anekdoter och skämthistorier (s. 158). IV. Gåtor (s. 158). V. Ordspråk, ordstäv och talesätt (s. 158). VI. Visor (s. 158). VII. Rim (s. 162). VIII. Ramsor (s. 162). IX. Böner (s. 163). N. Musik (s. 164) (PDF 3 Kb -Nytt fönster) I. Vokalmusik (s. 165). II. Instrumentalmusik (s. 165) O. Idrott, dramatik, lek och dans (s. 166) (PDF 20 Kb -Nytt fönster) I. Idrott (s. 167). II. Gungor och snurror (s. 174). III. Dramatik (s. 174). IV. Sällskapslekar utan sång (s. 174). V. Särskilda barnlekar (s. 177). VI. Räkneramsor (s. 177). VII. Sånglekar (s. 177). Dans (s. 181). P. Spel, vadhållning, lottning, leksaker (s. 183) (PDF 3 Kb -Nytt fönster) I. Spel (s. 184). II. Vadhållning (s. 184). III. Lottning (s. 185). IV. Leksaker (s. 185). Q. Bildande konst (s. 186) (PDF 3 Kb -Nytt fönster) I. Byggnadskonst (s. 187). II. Bildkonst (s. 187). III. Målarkonst (s. 187). IV. Konsthantverk (s. 187). V. Tryckta bilder (s. 187).   S. Svensk kultur i utlandet (s. 191) (PDF 3 Kb -Nytt fönster) A. Emigration (s. 192). B. Svensk kultur i utlandet (s. 192). I. Finlands-svenska förhållanden (s. 192). II. Estlands-svenska förhållanden (s. 192). III. Svensk-amerikanska förhållanden (s. 192). IV. Andra utlandssvenska förhållanden (s. 192). C. Utländska förhållanden (s. 192). D. Additament (s. 192). I. Landskaps- och sockenbeskrivningar (s. 192). II. Språkliga notiser (s. 192).

Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv (LUKA)

LUKA

Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv LUKA tillkom 1942 på initiativ av professor Hilding Pleijel för att kartlägga och samla in uppgifter om den kyrkliga seden i äldre tid.

Detta arbete utgjorde något av en parallell till det arbete som skedde vid Folklivsarkivet vid Lunds Universitet. Om man inom folklivsforskningen samlade föremål och uppteckningar, beskrivningar av det immaterialla kulturarvet, ville man på motsvarande sätt dokumentera den kyrkliga seden. Ett stort arbete påbörjades med att intervjua äldre personer födda på 1850–1870-talen (LUKA 1). Totalt intervjuades drygt 5 500 personer fram till 1970. Idag omfattar arkivet 29 olika undersökningar om kyrklig sed.

LUKA:s fysiska samlingar finns på Arkivcentrum Syd i Lund. Alla förfrågningar görs via e-post till David Gudmundsson luka@ctr.lu.se

Klicka på länken "läs mer" nedan för en utförlig beskrivning av samlingarna.

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2021-08-31