lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om Folklivsarkivet

Folklivsarkivet i Lund (Lunds Universitets Folklivsarkiv, LUF), före 1946 benämnt Folkminnesarkivet i Lund, är dokumentationscentral för folklig kultur i södra Sverige. Kontor och samlingar finns på Arkivcentrum Syd i Lund, Porfyrvägen 20.

Folklivsarkivet har nära samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper.

Folklivsarkivet i Lund är det enda traditionsarkivet i landet som är knutet till en universitetsinstitution. Kontakten mellan insamling, forskning och undervisning har genom åren visat sig fruktbar både för arkivet och institutionen. Arkivet tillhandahåller material för uppsatser och avhandlingar samtidigt som insamlingen anpassas till den etnologiska forskningens frågeställningar. En stor del av den forskning som bedrivits i etnologi har baserats på arkivmaterial.

En viktig del av verksamheten består i att göra samlingarna tillgängliga för allmänheten. Arkivet kontaktas och besöks av journalister, skolklasser, lärare, lokalhistoriker och andra intresserade som letar information om ett visst ämnesområde eller en viss socken. Vi har mycket utförliga manuella och datorbaserade sökregister som speglar alla skeenden i människans liv och vardagskultur. Sedan år 1990 registreras allt nytt material via dator. Alla äldre manuella register har lagts in i en databas och är i huvudsak tillgängliga på Internet. Digitalisering av bildsamlingarna och textsamlingarna pågår.