Mandelgrens liv i årtal

 • 1813 Föddes 17/7 i Ingelsträde i Väsby församling i Skåne.

 • 1825 – 31 Arbetade som dekorationsmålare vid hemtraktens bondgårdar

 • 1832 Arbetade som elev och dessinatör vid Höganäs.

 • 1833 Antogs som elev vid Konstakademiens skola i Stockholm

 • 1833 - 38 Studier i Stockholm, med undantag för ett år (1834 – 35) då han vistades i Ingelsträde och KullaGunnarstorp.

 • 1838 - 42 Elev Vid konstakademien i Köpenhamn.

 • 1838 Målar en altartavla, Kristus i Emaus, nu i Brunnby kyrka.

 • 1842 – 43 Studieresa till Tyskland, Italien Frankrike Belgien och Holland.

 • 1843 I november åter till Stockholm.

 • 1843 – 44 Projekt till Stockholms ¨förskönande¨, Nationalmusei byggnad, Norra kyrkogården m.m.

 • 1844 Grundar sin söndags – ritskola för hantverkare i Stockholm.

 • Undervisar i perspektivteckning vid konstakademiens skola.

 • 1845 Tar initiativ till grundandet av Svenska slöjdföreningen, dit han överlämnar sin egen skola.

 • Biträde vid utarbetande av plan till Stockholms tivoli.

 • Tar, jämte G.O. Hyltén – Cavallius, initiativ till Konstnärsgillet och två år senare till Artisterna och litteratörernas pensionskassa.

 • 1846 - 50 Får ett årligt statsanslag om 200 Rdr och företar konsthistoriska forskningsresor i Sverige. Arbetar som konservator i Nationalmuseum.

 • 1847 Restaurerar plafondmålningar i Kungl. Slottet.

 • 1849 Utger en liten handbok ritkonsten.

 • 1850 Besöker prof. F. Kugler i Berlin. ansöker förgäves om ett statsanslag för tryckning av 30 hälften av Monuments Scandinaves.

 • 1851 Besöker Londonutställningen som ledare för en hanverksresa.

 • 1851 Målar en altartavla, ¨Kristi gravläggning¨ i Välinge Kyrka.

 • 1851 Restaurerar väggmålningar i Bjäresjö kyrka.

 • 1853 Grundar en slöjdskola i Ystad.

 • 1854 Reser till Paris för att förbereda sina samlingars publicering. Studier i Danmark, avtecknar kyrkor på Bornholm m.m. på uppdragav Fredrik VII.

 • 1855 – 57 Forskningsresor i Sverige för komplettering av ritningsmaterialet.

 • 1855 Publicerar i Köpenhamn  första häftet av Monuments Scandinaves.

 • 1857 – 62 Arbetar i Paris med litografierna till Monuments Scaninaves, som publiceras med ytterligare fyra häften, det sista 1862, delvis med understöd av franska regeringen.

 • 1857 ¨Skaffar¨ den Oxienstiernska rustkammaren till livrustkammaren m.m.

 • 1850 - 60 Riksdagen beviljar ett anslag, 4,800 Rdr, för inköp av 40 ex. av Monuments Scandinaves.

 • 1861 Medlem av Konstakademien i Florens. Ledamot av Kongl. Oldskriftselskabet i Köpenhamn. 1862 Erhåller Fredrik VII:s förtjänstmedalj i guld (förvaras i Nordiska museet). Deltar med litografier i världsutställningen i London.

 • 1863 Erhållit ett årligt statsanslag på 1,500 Rdr för antikvariska forskningar, vilket 1873 ändras till livstid pension.

 • 1863 – 67 Årliga forskningsresor i Sverige, huvudsakligen i Götaland.

 • 1863 Ledamot av Konstakademien i Amsterdam. Får hederdiplom i Dublin för litografering av planscher i Monuments Scandinaves.

 • 1865 Kallas att deltaga i internationella arkeologkongressen i Antwerpen.

 • 1866 Publiceras två häften ”Samlingar till Svenska Konst – och Odlings – historien”.

 • 1867 Bronsmedalj för utställning av litografier på världsutställningen i Paris.
 • 1867 Till Paris för ordnande av svenska avdelningen I´Historie de travail på världsutställningen.

 • 1867 Riddare av Vasaorden.

 • 1868 Forskningsresa i Norrland.
 • 1869 Studieresa till Norge.
 • 1870 En av initiativtagare till Svenska Fornminnesföreningen och deltar i dess första sommarmöte i Växjö.
 • 1870 Ledamot av Académie d´Archéologie d´Anvers.
 • 1870 –80 – t. Företar så gott som varje år forskningsresor i Sverige för insamlande av material för Atlas till Sveriges odlings- historia.
 • 1871 Ledare av Finska fornminnesföreningens konsthistoriska expedition i sydvästra Finland och Åland.
 • 1871 Deltar i Svenska fornminnesföreningens sommarmöte i Örebro.
 • 1871 Ledamot av Akademien San Fernando i Madrid.
 • 1872 Besöker Nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn samt deltar i Nordiska konstnärsmötet.
 • 1872 Besöker Polytekniska utställningen i Moskva, där han deltar med litografier ur ”Monuments Scandinaves”, samt Konstakademien i S:t Peterburg.
 • 1872 Får som utställare i Moskva stora guldmedaljen.
 • 1873 Besöker världsutställningen i Wien och utställer utkast till allmogebyggnader.
  Hedersledamot av Konstakademien i S:t Petersburg.
 • 1874  Publiceras en reseberättelse till Kommerskollegium med bland annat stark kritik av slöjdskolan i Stockholm.
 • 1875 Reser till London och Paris. Förbereder tryckningen av planscher till Atlas. Besöker också Düsseldorf.
 • 1875 Ansöker hos Kongl. Maj:t om statsanslag på 5,000 kr pr år för utgivande av Atlas. Vitterhetsakademien avstyrker med stöd av riksantikvarien B. E. Hildebrands starkt kritiska yttrande.
 • 1876  Publicerar sin pamflett mot Hildebrand och konflikten kulminerar.
 • 1876 Deltar med litografier i världsutställningen i Philadelphia.
 • 1877 Publicerar häfte I-I av avdelningen Bostäder och husgeråd för ”Atlas till Sverige odlings-historia”.
 • 1877 Besöker Hamburg, Düsseldorf, Paris.
 • 1878 Besöker världsutställningen i Paris.
 • 1881 Sista längre utlandsresan till Rom, Venedig Paris och donerar sina samlingar samt en fond på 15,000 kr till Lunds universitet.
 • 1882 Publicerar ¨Om undervisning i bildande konst… etc¨.
 • 1883 Utkommer första häftet i avdelningen ¨Helgedomar¨ för ”Atlas till Sverige odlingshistoria”.
 • 1884 Utkommer andra häftet i samma avdelning och därmed det sista häftet som publiceras för Atlas.
 • 1884 – 88 Publiceras ”Praktisk lärokurs i teckning”, del 1 – IV .
 • 1887 Hedersledamot av Konstnärsklubben, som tack för donationen av sin frenologiska m.m. samlingar.
 • 1888 Får portugisisk orden Cavelleiro de Sao Thing de merito scientificio, litterario e artistico.
 • 1888 – 91 Besöker liksom nästan varje år på 1880 – talet, Köpenhamn och Skåne.
 • 1889 5 juli avlider hans trogne vän och rådgivare G.O. Hyltén-Cavallius på sin gård Sunnanvik, där de båda vännerna träffades så gott som varje år alltsedan 1870. Deras brevväxling, bevarad i K.B. och L.U.B., omfattar mellan 400 och 500 brev.
 • 1889 Utkommer en tryckt förteckning på hans till Lunds universitet skänkta samlingar.
 • 1894 I april lämnar sin bostad sedan 1864, Svartensgatan 14 i Stockholm och flyttar till diakonissanstalten Ersta.
 • 1899 I april avlider han på Ersta, nära 86 år gammal.
Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2020-07-22