lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mandelgrens liv i årtal

 • 1813 Föddes 17/7 i Ingelsträde i Väsby församling i Skåne.
 • 1825 – 31 Arbetade som dekorationsmålare vid hemtraktens bondgårdar
 • 1832 Arbetade som elev och dessinatör vid Höganäs.
 • 1833 Antogs som elev vid Konstakademiens skola i Stockholm
 • 1833 - 38 Studier i Stockholm, med undantag för ett år (1834 – 35) då han vistades i Ingelsträde och KullaGunnarstorp.
 • 1838 - 42 Elev Vid konstakademien i Köpenhamn.
 • 1838 Målar en altartavla, Kristus i Emaus, nu i Brunnby kyrka.
 • 1842 – 43 Studieresa till Tyskland, Italien Frankrike Belgien och Holland.
 • 1843 I november åter till Stockholm.
 • 1843 – 44 Projekt till Stockholms ¨förskönande¨, Nationalmusei byggnad, Norra kyrkogården m.m.
 • 1844 Grundar sin söndags – ritskola för hantverkare i Stockholm.
 • Undervisar i perspektivteckning vid konstakademiens skola.
 • 1845 Tar initiativ till grundandet av Svenska slöjdföreningen, dit han överlämnar sin egen skola.
 • Biträde vid utarbetande av plan till Stockholms tivoli.
 • Tar, jämte G.O. Hyltén – Cavallius, initiativ till Konstnärsgillet och två år senare till Artisterna och litteratörernas pensionskassa.
 • 1846 - 50 Får ett årligt statsanslag om 200 Rdr och företar konsthistoriska forskningsresor i Sverige. Arbetar som konservator i Nationalmuseum.
 • 1847 Restaurerar plafondmålningar i Kungl. Slottet.
 • 1849 Utger en liten handbok ritkonsten.
 • 1850 Besöker prof. F. Kugler i Berlin. ansöker förgäves om ett statsanslag för tryckning av 30 hälften av Monuments Scandinaves.
 • 1851 Besöker Londonutställningen som ledare för en hanverksresa.
 • 1851 Målar en altartavla, ¨Kristi gravläggning¨ i Välinge Kyrka.
 • 1851 Restaurerar väggmålningar i Bjäresjö kyrka.
 • 1853 Grundar en slöjdskola i Ystad.
 • 1854 Reser till Paris för att förbereda sina samlingars publicering. Studier i Danmark, avtecknar kyrkor på Bornholm m.m. på uppdragav Fredrik VII.
 • 1855 – 57 Forskningsresor i Sverige för komplettering av ritningsmaterialet.
 • 1855 Publicerar i Köpenhamn  första häftet av Monuments Scandinaves.
 • 1857 – 62 Arbetar i Paris med litografierna till Monuments Scaninaves, som publiceras med ytterligare fyra häften, det sista 1862, delvis med understöd av franska regeringen.
 • 1857 ¨Skaffar¨ den Oxienstiernska rustkammaren till livrustkammaren m.m.
 • 1850 - 60 Riksdagen beviljar ett anslag, 4,800 Rdr, för inköp av 40 ex. av Monuments Scandinaves.
 • 1861 Medlem av Konstakademien i Florens. Ledamot av Kongl. Oldskriftselskabet i Köpenhamn. 1862 Erhåller Fredrik VII:s förtjänstmedalj i guld (förvaras i Nordiska museet). Deltar med litografier i världsutställningen i London.
 • 1863 Erhållit ett årligt statsanslag på 1,500 Rdr för antikvariska forskningar, vilket 1873 ändras till livstid pension.
 • 1863 – 67 Årliga forskningsresor i Sverige, huvudsakligen i Götaland.
 • 1863 Ledamot av Konstakademien i Amsterdam. Får hederdiplom i Dublin för litografering av planscher i Monuments Scandinaves.
 • 1865 Kallas att deltaga i internationella arkeologkongressen i Antwerpen.
 • 1866 Publiceras två häften ”Samlingar till Svenska Konst – och Odlings – historien”.
 • 1867 Till Paris för ordnande av svenska avdelningen I´Historie de travail på världsutställningen.
 • 1867 Riddare av Vasaorden.