P. A. Persson i Liatorp samling

1998 hittade de nya ägarna till det gamla bankhuset i Liatorp en massa handlingar och kassaböcker på vinden. Georg Sandberg kopplades in och han sammanställde vad som visade sig vara Handlaren P. A. Perssons (även omnämnd som P.A.P. av Georg Sandberg) räkenskaper som bankföreståndare J. E. Peper hade omhändertagit vid P. A. Perssons konkurs och död 1914. 2010 kom materialet till Folklivsarkivet i Lund. Handlingarna kan dateras från 1893 till 1918 och tycks ha sorterats vid åtminstone 3 tillfällen före de arkiverats här. Dels är det Perssons egen ordning, vilket kan ses i namngivningen av räkenskapsböckerna, sedan har Peper ordnat handlingarna för dödsboet och sist är det Sandbergs ordning från 1998. Sandbergs förteckning finns att hitta i serie Ö. Under Ö:3 finnes arkivschema och arkivförteckning skapad i mars 2010. Enligt materialet går det att utläsa att Petter August Persson var gårdfarihandlare innan han öppnade en handelsbod i Liatorp. Han hade under en period även en filial i Höör samt var delaktig i ett sågverk (i handlingarna kallat Såg och kvarn). Han var gift med Frida Persson och hade fyra barn med henne varav två stycken dog. När Persson dog i maj 1914 hade han varit sängliggande ett tag och ett av hans barn hade nyligen gått bort. I början av maj månad hade han också ansökt om konkurs. Det är väldigt många räkenskapsböcker – dock inte komplett antal, misstänker vi, mängder av fakturor, orderkopior, fraktsedlar, solaväxlar, telefonräkningar, domstolsprotokoll. Vidare hittade vi handlingar gällande änkan Frida Perssons tvist med konkursboet om en livförsäkring, konkurshandlingar från 1898 samt 1914, ansökan om ackord, kommunaldebetsedlar (skatter), brevkvittenser med mera. Bland de mer anmärkningsvärda fynden kan nämnas: varuprover av jordnötter, kvitton på lingon, P. A. Perssons döds- och obduktionsprotokoll och priskuranter. Till materialet medföljde en mindre samling av Georg Sandbergs forskning kring lingon, detta är arkiverat för sig men är intressant då P.A. Persson bedrev handel med lingon. Med denna förteckning följer en beskrivning av de olika slags räkenskapsböckernas funktion under denna tid. Nyckelord: Liatorp, Höör, handelsbod, handlare, konkurs, livförsäkring, ackord, obduktionsprotokoll, lingon, handel, kolonialvaror, jordnötter, priskuranter, räkenskaper, kassabok, memorial, reskontra, kontrabok, dagbok, bokföring, debetsedel, Ordlista – räkenskaper Accept - en växel godkänd av den som ska betala växelbeloppet, oftast med sin namnteckning på denna. Ackord - överenskommelse mellan en skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten. Dagbok – Alla förekommande affärer skulle antecknas dag för dag, även ingångna överenskommelser, in- och utbetalningar och liknande. Förfallobok - I bokföring anlitad hjälpbok för anteckning av förfallodagar för fakturor, växlar med mera. Huvudbok – Ett eller flera konton för de verksamhetsgrenar som bedrivs. Så som varukonto, fabrikationskonto, reskontrans konton samt andra konton för övriga tillgångar och skulder. Kassabokens och memorialens poster förs in i denna. Kassabok – Debetsidan = inkomster, kreditsidan = utgifter, från kontantaffärer, eller andra kontanta in- och utgifter. Kontrabok - registrering av insättningar och uttag från konton. Memorial – i den antecknades alla icke-kontanta affärer. Ex inköp och försäljning på kredit. Per, An – angivande av debitering/kreditering. Reskontra – innehåller ett konto för varje person/firma med vilken den som bokför har affärsförbindelse med. Användes när kunden inte betalade kontant direkt. Från kassabok och memorial för man här in kommande poster från kredit/debitsidan. Reskontran är en specifikation över fodrings och skuldförhållanden till firmor och personer. Solaväxel – en växel som är utfärdad i ett enda exemplar. Transport – sista summan på sidan/månaden förs över till nästa uppslag/bok. Växel - inom ekonomin en i lagstadgad form utfärdad skuldförbindelse mellan två parter.