lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mandelgrens liv (fortsättning)

 • 1867 Bronsmedalj för utställning av litografier på världsutställningen i Paris.
 • 1868 Forskningsresa i Norrland.
 • 1869 Studieresa till Norge.
 • 1870 En av initiativtagare till Svenska Fornminnesföreningen och deltar i dess första sommarmöte i Växjö.
 • 1870 Ledamot av Académie d´Archéologie d´Anvers.
 • 1870 –80 – t. Företar så gott som varje år forskningsresor i Sverige för insamlande av material för Atlas till Sveriges odlings- historia.
 • 1871 Ledare av Finska fornminnesföreningens konsthistoriska expedition i sydvästra Finland och Åland.
 • 1871 Deltar i Svenska fornminnesföreningens sommarmöte i Örebro.
 • 1871 Ledamot av Akademien San Fernando i Madrid.
 • 1872 Besöker Nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn samt deltar i Nordiska konstnärsmötet.
 • 1872 Besöker Polytekniska utställningen i Moskva, där han deltar med litografier ur ”Monuments Scandinaves”, samt Konstakademien i S:t Peterburg.
 • 1872 Får som utställare i Moskva stora guldmedaljen.
 • 1873 Besöker världsutställningen i Wien och utställer utkast till allmogebyggnader.
  Hedersledamot av Konstakademien i S:t Petersburg.
 • 1874  Publiceras en reseberättelse till Kommerskollegium med bland annat stark kritik av slöjdskolan i Stockholm.
 • 1875 Reser till London och Paris. Förbereder tryckningen av planscher till Atlas. Besöker också Düsseldorf.
 • 1875 Ansöker hos Kongl. Maj:t om statsanslag på 5,000 kr pr år för utgivande av Atlas. Vitterhetsakademien avstyrker med stöd av riksantikvarien B. E. Hildebrands starkt kritiska yttrande.
 • 1876  Publicerar sin pamflett mot Hildebrand och konflikten kulminerar.
 • 1876 Deltar med litografier i världsutställningen i Philadelphia.
 • 1877 Publicerar häfte I-I av avdelningen Bostäder och husgeråd för ”Atlas till Sverige odlings-historia”.
 • 1877 Besöker Hamburg, Düsseldorf, Paris.
 • 1878 Besöker världsutställningen i Paris.
 • 1881 Sista längre utlandsresan till Rom, Venedig Paris och donerar sina samlingar samt en fond på 15,000 kr till Lunds universitet.
 • 1882 Publicerar ¨Om undervisning i bildande konst… etc¨.
 • 1883 Utkommer första häftet i avdelningen ¨Helgedomar¨ för ”Atlas till Sverige odlingshistoria”.
 • 1884 Utkommer andra häftet i samma avdelning och därmed det sista häftet som publiceras för Atlas.
 • 1884 – 88 Publiceras ”Praktisk lärokurs i teckning”, del 1 – IV .
 • 1887 Hedersledamot av Konstnärsklubben, som tack för donationen av sin frenologiska m.m. samlingar.
 • 1888 Får portugisisk orden Cavelleiro de Sao Thing de merito scientificio, litterario e artistico.
 • 1888 – 91 Besöker liksom nästan varje år på 1880 – talet, Köpenhamn och Skåne.
 • 1889 5 juli avlider hans trogne vän och rådgivare G.O. Hyltén-Cavallius på sin gård Sunnanvik, där de båda vännerna träffades så gott som varje år alltsedan 1870. Deras brevväxling, bevarad i K.B. och L.U.B., omfattar mellan 400 och 500 brev.
 • 1889 Utkommer en tryckt förteckning på hans till Lunds universitet skänkta samlingar.
 • 1894 I april lämnar sin bostad sedan 1864, Svartensgatan 14 i Stockholm och flyttar till diakonissanstalten Ersta.
 • 1899 I april avlider han på Ersta, nära 86 år gammal.