lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Folklivsarkivets historia

Det började i en skrubb under trappan

Folklivsarkivet grundades 1913. Folkminnen insamlades för att man ville bevara kunskaperna om den gamla bondekulturen. Liksom museigrundarna och dialektforskarna var folkminnesupptecknarna angelägna om att få in så ålderdomliga kulturdrag som möjligt och rädda spillrorna av den äldre folkkulturen. Studenter gav sig ut på landsbygden och sökte upp goda berättare. Från början var det folkloristiken, den andliga delen av kulturen, som stod i fokus för intresset. Sedvänjor vid livets och årets högtider beskrevs ingående och visor, gåtor, sagor, sägner samt ordspråk nedtecknades. Omkring 1930 ökade intresset för att studera den materiella kulturen. Insamlingen vidgades till allmogens arbetsmetoder och redskap inom jordbruk, hantverk, jakt och fiske, bebyggelse och boende samt sociala förhållanden inom byalaget och gilleslaget.

På 1960- och 1970-talen började etnologerna intressera sig för samtidsforskning och dokumentationsarbetet för Folklivsarkivet följde med i form av nutidsinriktade frågelistor, fältarbeten och intervjuundersökningar. Inte minst gällde detta externfinansierad dokumentation av industrier och bostadsområden, liksom de fältarbetsprojekt som ingick i etnologiundervisningen. Frågelistorna utformades ofta i samarbete med forskare vid etnologiska institutionen. Intervjuundersökningarna ägde ofta rum inom pågående forskningsprojekt. Sedan slutet av 1970-talet har fältarbetena i etnologiundervisningen utförts som tematiserade lokalundersökningar i samarbete med en lokal kulturnämnd, hembygdsförening eller ett museum.

Läs mer om Lunds universitets folklivsarkiv:

  • ETN:LUF (vol. 8). Folklivsarkivet i Lund 100 år. Lund 2013.
  • Folklivsarkivet i Lund 1913-1988. En festskrift till 75-årsjubileet under redaktion av Nils-Arvid Bringéus. Lund 1988.
  • Bringéus, Nils-Arvid, Carl Wilhelm von Sydow som folklorist. Uppsala 2006.
  • Egard, Brita, Folklivsarkivet i Lund. Historik och vägledning. Lund 1957.
  • Hedberg, Björn, Uppsatser och avhandlingar i etnologi vid Lunds universitet. Lund 1983.
  • Jacobsson, Bengt, Nils Månsson Mandelgren - en resande konstnär i 1800-talets Sverige. Stockholm 1983.
  • Svensson, Sigfrid, "Villa Holma", Folklivsarkivets institutionsbyggnad. Meddelanden Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet nr 37, 1965.