lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Öresundsförbindelsen

En etnologisk analys av föreställningar kring bron

1999 arbetade Folklivsarkivet med ett forsknings- och dokumentationsprojekt rörande föreställningar och förväntningar kring den fasta förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn. Arbetet var ett samarbetsprojekt med Stadsmuseet i Malmö samt Nationalmuseet och Bymuseet i Köpenhamn och det finansierades till största delen av Öresundskonsortiet.
Projektets syfte var att dokumentera och analysera inställningen till bron, förväntningar såväl som farhågor. Vilka fördelar skulle den föra med sig för ekonomi, kultur, undervisning etc? Hur skulle den påverka dagspendlandet över sundet? Skulle den inverka på språk och identitet i närområdet? Hur skulle miljön i och kring sundet att påverkas? Många betraktade nog byggnadsprojektet som "en bro in i framtiden" eller "en bro ut i Europa". Materialet samlades in med hjälp av intervjuer samt med en frågelista: Luf 201, Bron mellan Sverige och Danmark som sänds ut i Danmark och Sydsverige.

Projektet i LUM nr 1, 1998