lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tematiska frågelistor

Tematiska frågelistor är en insamlingsform som startade i början av 1930-talet och används än idag. Dessa frågeformulär skickas ut till s k fasta meddelare dvs. personer som åtar sig att besvara de frågor om ställs. I ett tidigt insamlingsskede redovisade meddelaren både sina egna och äldre, minnesgoda personers erfarenheter från sin hemort. I dag är det framför allt meddelarens personliga uppgifter som dokumenteras genom frågelistorna. Frågelistornas teman är en spegel av etnologins forskning genom åren.

Bland meddelarna har landsbygdsbefolkningen dominerat och då särskilt bönderna. Efter hand har även arbetare, hantverkare och inte minst folkskollärare blivit allt vanligare. Sedan andra världskriget har också tätortsbor engagerats i ökad utsträckning. Så långt det går söker man få en spridning av meddelare både geografiskt, socialt och åldersmässigt. Att kontinuerligt göra uppteckningar efter frågelistor innebär att ge sig i kast med en mängd skiftande ämnesområden. Egna minnen, erfarenheter och värderingar från barndomens och vuxenlivets miljöer utgör ofta grundstommen. Kunskaper förvärvade genom yrkesliv och intressen ger olika perspektiv och möjligheter att välja ut och berika stoffet. Meddelarna har lämnat sakuppgifter, rapporterat om förhållanden i bygden, förmedlat uppgifter från olika sagesmän och, mer eller mindre medvetet, gett uttryck för hållningssätt och värderingar.