Directives 001-050

English translation in the right column.

Nr 1-21 utgivna med beteckningen HC av Hylthén-Cavallius-stiftelsen, övriga med beteckningen LUF.

1. 1932 Frågor om offer och sjukdomar

2. 1933 Frågor om lekar och idrotter

3. 1933 Halmfigurer och utklädning vid skörden och jultiden

4. 1936 Fiske

5. 1936 Svedjebruk

6. 1936 Fällekrattan

7. 1937 Arbetsgillen

8. 1937 Frågor om Offerkast, Människans vård och själ, Söndagsbarn, rödhåriga, tvillingar etc. Mordvapen, Delar av djur eller djuren själva använda till visst ändamål, Sjunkna slott, städer och gårdar, Vigda vid träd eller stenar, Initiation, Starka, Fröja. Förstenade människor eller djur, Fotavtryck i sten, Träd, Ont öga, ond fot, ond tunga etc. Besatta, Frimurare, frammana döda, Stämma rovdjur, Tattare/lappar/, Öde, Gloson

9. 1937 Äldre tiders folkreligiositet och religiös exaltism (frågelistan saknas) 10. 1937 Havreodling

11. 1937 Pottaskebränning

12. 1938 Kort översikt över vanligare redskapstyper tillhörande kustfisket

13. 1937 Kyrkogrim, kyrkrå mm

14. 1939 Tranan och vårfrudagen

15. 1938 Stjärnor och stjärnbilder

16. 1938 Mätning av sjukdom

17. 1939 Julgranen

18. 1939 Snörlekar

19. 1939 Födelsedag och namnsdag

20. 1939 Gregoriusdagen

21. 1939 Bäckahästen

22. 1940 Diverse julseder

23. 1940 Sagor och sägner om skapelsen

24. 1940 Ägg och ägglekar

25. 1940 Julbröd

26. 1940 Ond fot, ont mot, ont möte, ond hand, god hand, ont håll

27. 1940 Om tobak, dess odling, behandling och användning

28. 1940 Nässlorna i folklig tradition

29. 1940 Användning av fula ord och åtbörder såsom skällsord, öknamn - och i magiskt syfte m.m.

30. 1940 Vaka för att se den tillkommande

31. 1940 Årsgång

32. 1940 Julbegåvning på herrgården

33. 1940 Ödesbestämmelse knuten till herrgården

34. 1940 Konkreta julseder

35. 1940 Stadstraditioner. Firandet av födelsedag och namnsdag i äldre tid

36. 1941 Kosmi- eller kosmeknivar

37. 1941 Tranor och vårfrudagen

38. 1941 Frågor rörande valkning

39. 1941 Frågelista om Eva Wigström (AVE)

40. 1941 Mjölkningskärl

41. 1941 Horn i sängen

42. 1942 Fettisdagsbullar

43. 1942 Luskung (även kallad härmask, silverskred, daggorm m.m.

44. 1942 "Tosia Bonnadan"

45. 1943 Engelskt eller skotskt inflytande på det svenska jordbrukets utveckling

46. 1944 Majstång, majträd och lövhyddor

47. 1944 Lilla Jul och Lille Julafton

48. 1944 Julklappar och jultomte

49. 1945 Hemmets prydande

50. 1945 Brännvinskryddor och kryddat brännvin i folkmedicinen

No. 1-21 issued with the designation HC by the Hylthén-Cavallius Foundation, others with the designation LUF.

1. 1932 On sacrifical acts and diseases
2. 1933 On games and sports
3. 1933 Straw figures and costumes at harvest and Christmas time
4. 1936 Fishing
5. 1936 Slashand burn cultivation
6. 1936 Fällekrattan
7. 1937 Arbetsgillen
8. 1937 On Sacrifice, Human care and soul, Sunday children, redheads, twins, etc. Murder weapons, Parts of animals or the animals themselves use for a certain purpose, Sunken castles, cities and farms, Married by trees or stones, Initiation, Strong, Joy . Petrified people or animals, Footprints in stone, Trees, Evil eye, evil foot, evil tongue, etc. Obsessed, Freemason, evoking dead, Suffering predators, Tatters / pieces /, Fate, Glosson
9. 1937 Folk religiosity and religious exaltism of older times (questionnaire missing)
10. 1937 Oat farming
11. 1937 Pot burning
12. 1938 Brief overview of more common types of gear associated with coastal fishing
13. 1937 The Church grim
14. 1939 The Crane and Spring Day
15. 1938 Stars and constellations
16. 1938 Measurement of disease
17. 1939 The Christmas Tree
18. 1939 Lace Games
19. 1939 Birthday and name day
20. 1939 Gregory Day
21. 1939 The Nixie (in horse form: "Bäckahästen")
22. 1940 Various Christmas customs
23. 1940 Tales and legends about creation
24. 1940 Eggs and egg games
25. 1940 Christmas bread
26. 1940 Evil foot, evil courage, evil encounter, evil hand, good hand, evil hold
27. 1940 On tobacco, its cultivation, treatment and use
28. 1940 The nettles in folk tradition
29. 1940 Use of ugly words and actions such as insults, nicknames - and for magical purposes, etc.
30. 1940 The divination custom of 
31. 1940 The divination custom of Year walk 
32. 1940 Christmas gift at the manor
33. 1940 Destiny clause attached to the manor
34. 1940 Concrete Christmas customs
35. 1940 City traditions. The celebration of birthdays and name days in older times
36. 1941 On the "Kosmi" knife
37. 1941 Cranes and Spring Day
38. 1941 Questions concerning election
39. 1941 Questionnaire on Eva Wigström (AVE)
40. 1941 Milking vessels
41. 1941 The custom "Horn in bed"
42. 1942 Fastlagsbullar (Shrow tuesday buns)
43. 1942 The "Lice King"
44. 1942 "Tosia Bonnadan" (Market day in Ronneby)
45. 1943 English or Scottish influence on the development of Swedish agriculture
46. ​​1944 On the Maypole
47. 1944 Little Christmas and Little Christmas Eve
48. 1944 Christmas presents and Santa Claus
49. 1945 The decoration of the home
50. 1945 Spices and spiced spirits in folk medicine

Page Manager: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2021-08-27